پمپ تصفیه استخر و جکوزی IML اسپانیا

پمپ تصفیه استخر و جکوزی IML اسپانیا

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺮي NIAGARA ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺻﺪا . ﺟﻨﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻮرﯾﻞ و ﺷﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﯿﻞ ۳۱۶L ، داراي اﺗﺼﺎﻻت ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره ﭼﺴﺒﯽ UPVC درﻣﮑﺶ و دﻫﺶ ، درﭘﻮش ﭘﯿﺶ ﻓﯿﻠﺘﺮ ﺷﻔﺎف داراي ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺮي Big Discovery ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ، ﺟﻨﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻮرﯾﻞ و ﺷﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﯿﻞ ۳۱۶L، اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺶ و دﻫﺶ ﭘﻤﭗ داراي ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره UPVC ﭼﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

 

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺮي ATLAS ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ، ﺷﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﯿﻞ ۳۱۶L ، ﺟﻨﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻮرﯾﻞ و اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺶ و دﻫﺶ ﭘﻤﭗ ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره UPVC و وﯾﮋﮔﯽ اﺻﻠﯽ ﺳﺮي ATLAS دﺑﯽ ﺑﺎﻻ در ﻫﺪ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺖ .

ﭘﻤﭗ ﻫﺎي ﺳﺮي AMERICA ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه از ﺟﻨﺲ ﭘﻠﯽ ﭘﺮوﭘﯿﻠﻦ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و ﺑﺪون اﯾﺠﺎد ﺻﺪا ، ﺟﻨﺲ ﭘﺮواﻧﻪ ﻧﻮرﯾﻞ و ﺷﻔﺖ ﻣﻮﺗﻮر اﺳﺘﯿﻞ ۳۱۶L، اﺗﺼﺎﻻت ﻣﮑﺶ و دﻫﺶ ﭘﻤﭗ داراي ﻣﻬﺮه ﻣﺎﺳﻮره UPVC ﭼﺴﺒﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ، ﭘﻤﭗ ردﯾﻒ ۳۳ از ﺳﺮي New Mini ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست