فیلتر تصفیه استخر و جکوزی IML اسپانیا

فیلتر تصفیه استخر و جکوزی IML اسپانیا

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺳﺮي Roma از ﻗﻄﺮ ۴۰۰ ﺗﺎ ۶۰۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ از ﺟﻨﺲ HDPE ﭘﻠﯽ اﺗﯿﻠﻦ ﻓﺸﺎر ﻗﻮيﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﯽ IML ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ۶ راﻫﻪ از ﺑﺎﻻ , ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞ و ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﺲ درج ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﻠﯿﺲ شیشه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻓﯿﻠﺘﺮﻫﺎي ﺷﻨﯽ ﺳﺮي Lisboa ﻗﻄﺮ ۶۵۰ ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺷﺪه ﺑﺎ ﭘﻠﯽ اﺳﺘﺮ رزﯾﻦ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﯿﻠﺘﺮ ﻫﺎي ﺷﻨﯽ IML ﺷﺎﻣﻞ ﺷﯿﺮ ۶ راﻫﻪ , ﻣﺎﻧﻮﻣﺘﺮ ﻓﺸﺎرﺳﻨﺞو ﺳﺎﯾﺖ ﮔﻼس ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ . ﻣﻘﺪار ﺳﯿﻠﯿﺲ درج ﺷﺪه ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﻠﯿﺲ شیشه ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

Related Posts

نتیجه‌ای پیدا نشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست